Miljö & Kvalitet

Policy för miljö, arbetsmiljö, kvalitet & trafiksäkerhet

Beges Containerservice AB, är ett transportföretag med inriktning på återvinning och avfallstransporter med säte i Mullsjö. Vårt arbetsfält är Småland, Skaraborg och Västra Götaland och våra kunder är både privatpersoner, företag och kommunala.

 • Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med den senaste tekniken och med välutbildade förare med god servicekänsla. Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med god arbetsmiljö, hög kvalitet och hög trafiksäkerhet.
 • Med hänsyn taget till företagets ekonomiska resurser, skall vi arbeta förebyggande och ständigt arbeta med förbättringar, följa gällande lagstiftning, ha rätt utbildad personal och väga in konsekvenserna i beslut gällande miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet.
 • Vi ska bedriva verksamheten i dialog med personal, kunder, leverantörer, transportörer och andra intressenter så att överenskomna krav kan uppfyllas, miljöpåverkan minskas, olycksfall undvikas, kvalitetsbristkostnader minimeras och inte minst för att vara en intressant aktör på marknaden.

 

MAKT-mål

Miljö

 • Våra transporter och övrig verksamhet ska ske på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Vi ska utföra våra transportuppdrag med stor omtanke om miljön.

Arbetsmiljö

 • Vi har som mål att samtliga anställda ska trivas med sitt arbete och sin arbetsmiljö och att antalet tillbud, olyckor och skador ska minska och att ingen arbetstagare ska drabbas av ohälsa.

Kvalitet

 • Vår verksamhet skall bedrivas så att vi har nöjda kunder som pratar positivt om oss. Vi skall upprätthålla en hög kvalitet på de tjänster som vi utför.

Trafiksäkerhet

 • Vi ska inte orsaka några olyckor, allvarligt skadade eller dödsfall i trafiken.

 

Affärsetiks- och jämställdhetspolicy

Beges Containerservice AB har som mål att ständigt hålla en god relation till kunder och leverantörer genom en god affärssed. Vi vill agera gott, vara ärliga och agera utifrån en grundrespekt för våra medmänniskor.

 • Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att kvinnor och män oavsett etnisk, kulturell bakgrund, ålder, funktionshinder och sexuell läggning erbjuds samma möjligheter att utvecklas så att allas personliga resurser kommer till sin rätt.
 • Vi gör vårt bästa för att uppfylla utlovade lösningar & villkor med hänsyn tagen till kundens behov.
 • Vi utför och levererar tjänster på ett professionellt sätt.
 • Vi sprider inte konfidentiell information om avtal till tredje part.
 • Vi bemöter kunder och medarbetare med öppenhet, respekt och ödmjukhet.
 • Vi diskriminerar inte någon på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund.
 • Vi bemöter och hanterar alltid konfliktsituationer direkt och verkar för en öppen dialog.
 • Vi uppträder alltid på ett korrekt och ärligt sätt mot våra kunder, medarbetare och vår omvärld.
 • Vi följer alla etiska reglerna som är kutym inom branschen.
 • Lön sätts enligt gällande kollektivavtal med hänsyn till erfarenhet och kompetens.
 • Vi har ett väl inarbetat miljötänk.

 

Policy för alkohol och droger

Beges Containerservice AB utför transporttjänster med tunga fordon med företag och kommuner som uppdragsgivare och kan under inga omständigheter acceptera ett uppträdande i trafiken som påverkar säkerheten gentemot våra medtrafikanter. Syftet med policyn är att skapa tydlighet för vad som gäller för användandet av alkohol, medicin och droger. Genom initiativkraft och engagemang från varandra kan vi förebygga utveckling av ohälsa hos individer i organisationen.

 • Vår verksamhet ska vara helt alkohol- och drogfri.
 • Alla inom företaget ska vara medvetna om riskerna med missbruk och ansvara för att skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.
 • All personal har ett moraliskt ansvar om man misstänker eller upptäcker att en medarbetare kan ha ett missbruk och ska då rapportera till företagsledningen.
 • Förare som misstänks vara påverkad av alkohol, medicin eller droger ska omgående tas ur tjänst.
 • Målsättningen är att allt missbruk ska elimineras från arbetsplatsen och att den anställde erbjuds rehabilitering för missbruket för att kunna behålla sin anställning.

Ovanstående regler gäller samtliga medarbetare på Beges Containerservice AB.

 

Adress
BEGES Containerservice AB
Borrgatan 3
565 91 Mullsjö
Telefon
0392 - 123 59

E-post
mail@beges.nu
Renhållning sedan 1978
© 2018 BEGES Containerservice AB
Webbproduktion Divido IT Webb Reklam